Privacyverklaring
Geregistreerd LID van KlasCement
Juridische informatie

Gebruikte Definities

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • “Website”: www.KlasCement.net en alle onderdelen ervan;
 • “Informatie”: alle gegevens die zich op de Website bevinden, al dan niet geüpload door Geregistreerde Leden hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, software, tekeningen, tekst, lesdocumenten, etc.;
 • “Gebruik” en ”Gebruiken”: het bekijken, downloaden en/of uploaden van Informatie op de Website, alsook, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het versturen en ontvangen van e-mails van en naar andere Geregistreerde Leden en het gebruik van de leraarskamer (het forum) van de Website;
 • “Geregistreerd Lid” en alle hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website bekijkt en/of doet bekijken en/of gebruikt of doet gebruiken en zich hiertoe voorafgaandelijk heeft geregistreerd op de Website;
 • “(het) Departement”: De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van mevr. Ann Verhaegen, Secretaris-Generaal van het Departement Onderwijs en Vorming gevestigd in Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.
 • “KlasCementteam”: de medewerkers van het Departement die instaan voor het beheer en ontwikkeling van de Website;
 • “Algemene Verordening Gegevensbescherming”: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, beter bekend als General Data Protection Regulation of GDPR).

Registratieproces

Om te registreren op de Website is een geldig e-mailadres en een wachtwoord noodzakelijk. Verder ben je verplicht om volgende persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens”) correct en volledig in te vullen en door te sturen:

 • jouw eigen familienaam en voornaam (geen bijnamen of aliassen)
 • het postnummer, de gemeente en het land van jouw woonplaats
 • je geslacht en geboortedatum
 • je opdracht in het onderwijs of daarbuiten (vakken en functie in onderwijsniveaus)

Niet bindend voorbeeld met fictieve Persoonsgegevens ter illustratie:

 • e-mailadres: miadevos@emailadres.be
 • wachtwoord: Muz!kaalTal3nt
 • De Vos Mia
 • vrouw, 01.01.1991
 • 9000 Gent, België
 • Muziek, derde graad KSO, leerkracht

Algemeen

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien men zich registreert op de Website is het aanvinken van de mogelijkheid, waarbij men zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met deze Privacyverklaring, een noodzakelijke voorwaarde om zich te kunnen registreren. Wanneer je jouw Persoonsgegevens overmaakt aan het Departement, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord dat deze zullen worden opgeslagen en verwerkt in de databanken van de Website, alsook dat deze zullen worden gepubliceerd op de Website en dat andere Geregistreerde Leden hierdoor toegang tot jouw Persoonsgegevens hebben en er eventueel Gebruik van kunnen maken, conform de hieronder opgenomen voorwaarden. Het Departement is verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel

Jouw Persoonsgegevens worden nuttig gebruikt op de Website:

 • Ledenlijst: enkel Geregistreerde Leden hebben na aanmelding toegang tot alle informatie van een gebruikersprofiel:
  • Steeds ingevuld:
   • Je naam en voornaam;
   • Je gemeente;
   • Je geboortedatum (kan je verbergen);
   • Je professionele gegevens (functie);
   • Je activiteiten op KlasCement;
   • Je aantal aanmeldingen, reacties en bijdragen;
   • Hoe lang je al lid bent en hoeveel pagina’s je al bezocht;
   • Hoeveel informatie je al op je profiel hebt ingevuld;
   • Of je geabonneerd bent op KC-nieuwsbrieven.
  • Enkel als je het meedeelt:
   • Je foto;
   • Informatie over jezelf;
   • Je andere sociale netwerken (MSN, Skype, Last.FM, Delicious, Facebook, Twitter, …);
   • Je favoriete muziek, films, sport, boeken, …;
   • Je persoonlijke site;
   • Gegevens over je werk (adres, jobinhoud, …).
  • Het doel van de ledenlijst bestaat er onder meer in:
   • De mogelijkheid tot onderlinge communicatie tussen Geregistreerde Leden aan te bieden;
   • Het Departement toe te laten de profielen van Geregistreerde Leden te raadplegen, en desgewenst te gebruiken op het gebied van educatieve doeleinden;
   • Je hebt als Geregistreerd Lid de keuze om je e-mailadres al dan niet te laten opnemen in deze ledenlijst en het Geregistreerd Lid kan deze keuze achteraf ten alle tijde wijzigen;
   • Na te gaan of je nog in het leerplichtonderwijs zit of leerplichtig bent.
  • Niet-geregistreerde leden hebben in dit verband slechts toegang tot de volgende informatie:
   • Je naam en voornaam;
   • Je gemeente;
   • Je foto;
   • Je aantal aanmeldingen, reacties en bijdragen;
   • Hoeveel informatie je al op je profiel hebt ingevuld.
 • Bijlesgeversdatabank: indien je dat wenst kan je jezelf kosteloos opgeven om bijles te geven. Je Persoonsgegevens alsook je volledige adresgegevens zullen worden opgenomen in de databank van bijlesgevers die voor elke bezoeker van de Website toegankelijk is;
 • Toevoegingen: jouw voornaam en familienaam worden getoond bij elke toevoeging van Informatie die je doet op Website, zodat zowel het Departement als de Geregistreerde Leden weten welk Geregistreerd Lid de Informatie heeft toegevoegd;
 • E-mailadres: het Departement kan informatie betreffende KlasCement of andere educatieve initiatieven naar je e-mailadres sturen, ook in geval dit adres niet zichtbaar is in de ledenlijst. Andere Geregistreerde Leden kunnen je echter enkel bereiken via e-mail indien je je toestemming hebt gegeven tot publicatie van je e-mailadres in de ledenlijst.
 • Om het Departement toe te laten het Geregistreerd Lid te kunnen registreren op andere websites, tevens onder het beheer van het Departement zoals Classy.
 • Activiteit: data over je zoekgedrag, de pagina's die je bezoekt, je favorieten, ... in functie van optimalisatie van een gepersonaliseerde dienstverlening en communicatie; en optimalisatie van de website(s).

De Persoonsgegevens die je aan het Departement meedeelt bij de registratie, zullen door het Departement enkel worden verwerkt om:

 • Deze te publiceren op de Website zoals hierboven werd beschreven;
 • Je na je onlineregistratie toe te laten Informatie te Gebruiken;
 • Je eventueel, mocht je dat wensen, kosteloos beschikbaar te stellen om bijles te geven door je gegevens op te nemen in de databank van bijlesgevers;
 • Indien je hiertoe voorafgaand toestemming hebt gegeven in je gebruikersprofiel, je te informeren over allerhande nieuwe diensten van KlasCement of andere educatieve initiatieven, onder andere door je via e-mail informatie toe te zenden die je zou kunnen interesseren;
 • Indien je hiertoe voorafgaand toestemming hebt gegeven in je gebruikersprofiel, je periodiek nieuwsbrieven of andere educatieve initiatieven toe te zenden van KlasCement of van andere websites, tevens onder het beheer van het Departement zoals onder meer, doch zonder daartoe beperkt te zijn: Classy;
 • Het beheer van onze Website en de diensten die we je kunnen aanbieden beter te laten verlopen.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting/backup);
 • het verzorgen van uitnodigingen.

Wij geven nooit Persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als we gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Daarbuiten geven we in geen enkel geval je Persoonsgegevens door aan derden, tenzij:

 • je daar zelf voorafgaand uitdrukkelijk toestemming voor geeft (bijvoorbeeld in het kader van onderzoek of de bijlessen, zie hierboven); of
 • het Departement van mening is dat jouw Gebruik van de Website tegen deze Privacyverklaring, onze Gebruiksvoorwaarden of andere richtlijnen of goede gebruiken ingaat en de mededeling van je Persoonsgegevens naar de mening van het Departement noodzakelijk is om de rechten van het Departement te beschermen of te vrijwaren; of
 • indien het Departement daartoe verplicht wordt door een gerechtelijke of administratieve instantie.

Bovendien kan je je op gelijk welk moment kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van jouw Persoonsgegevens door je uit te schrijven via de opties van je gebruikersprofiel op de Website.
Teneinde misverstanden hieromtrent te vermijden erken je dat derde partijen de Website kunnen crawlen en/of opslaan, zodat de Website of delen ervan dewelke jouw persoonsgegevens bevatten in de zoekresultaten van zoekmachines kunnen worden weergegeven en/of in een cache of archief kunnen terechtkomen, zonder dat het Departement of het KlasCementteam hier enige controle over hebben en hier dus ook niet voor kunnen worden aangesproken.

Gegevens updaten of verwijderen

Je hebt steeds het recht om jouw Persoonsgegevens te raadplegen en deze indien nodig aan te passen. Het spreekt voor zich dat je ook steeds de mogelijkheid hebt om je registratie op te zeggen indien je dit wenst.

Je kan zelf jouw Persoonsgegevens op een eenvoudige wijze raadplegen en aanpassen door te surfen naar de persoonlijke instellingen van jouw gebruikersprofiel op de Website.

Daar kan je je lidmaatschap als Geregistreerd Lid ook stopzetten. Let hierbij wel op: vanaf het moment dat je jezelf uitschrijft als Geregistreerd Lid, worden je Persoonsgegevens gewist die vervat zitten in je gebruikersprofiel. Echter, Informatie die je hebt toegevoegd aan de Website en dat niet in je gebruikersprofiel vervat zit, zal op de Website aangeboden blijven, ook al heb je je gebruikersprofiel verwijderd.

De Website biedt je bovendien de mogelijkheid om je in te schrijven op een aantal elektronische nieuwsbrieven of op de mededelingen van nieuwe diensten van het Departement en/of andere derden. In geval je deze niet langer wenst te ontvangen kan je je op om het even welk moment uitschrijven van die diensten via de opties in jouw gebruikersprofiel op de Website. Bijgevolg zal je dan niet langer elektronische nieuwsbrieven of mededelingen toegestuurd krijgen van het Departement en/of andere derden.

Het Geregistreerd Lid verkeert ook in de mogelijkheid om zijn e-mailadres dat in de ledenlijst werd opgenomen onzichtbaar te maken voor andere Geregistreerde Leden. Dit kan elk Geregistreerd Lid eenvoudigweg doen via de opties in jouw gebruikersprofiel op de Website.

Bepalingen in verband met e-mailverkeer

Het Gebruik van e-mails door Geregistreerde Leden is enkel toegelaten voor zover het één-op-één communicatie tussen een beperkt aantal Geregistreerde Leden betreft en enkel indien dit Gebruik plaatsgrijpt met constructieve doelstellingen en zonder het oogmerk andere Geregistreerde Leden onder meer, doch zonder hiertoe beperkt te zijn op enige manier: schade toe te brengen, te kwetsen, in diskrediet te brengen, te bedreigen of te beledigen.

Onder geen enkel beding is het een Geregistreerd Lid toegestaan om gegevens door te sturen die onder meer, doch zonder daartoe beperkt te zijn, ongewenst materiaal, virussen of reclameboodschappen bevatten.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze Gebruiksvoorwaarden.

Bewaring van je Persoonsgegevens

Jouw Persoonsgegevens worden door het Departement bewaard en in dit verband besteedt het Departement hieraan dezelfde zorg als aan de bewaring van haar eigen vertrouwelijke informatie. Het Departement bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden. Jouw Persoonsgegevens zijn, behoudens in het geval van je opname in de databank van bijlesgevers, niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden en/of voor leden van het KlasCementteam die daartoe niet zijn geautoriseerd, waardoor door deze personen geen enkel gebruik van jouw Persoonsgegevens kan worden gemaakt. Het aantal medewerkers van het KlasCementteam dat over toegang tot jouw Persoonsgegevens beschikt, wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Bovendien zullen deze medewerkers enkel gebruik maken van jouw Persoonsgegevens overeenkomstig de bovenvermelde doelstellingen. Op die manier beschikt het Departement over een strikt beveiligingsbeleid dat toelaat om een ongeoorloofde toegang tot en misbruik van jouw Persoonsgegevens te vermijden.

Gebruik van cookies

Via cookies houdt de Website informatie bij over bezoekers. Dit gebeurt om betrouwbare ​​statistieken te kunnen opmaken en om het ​​functioneren en de ​​reactiesnelheid van de Website te verbeteren. Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan de Website je geen correcte werking garanderen.

Als je cookies wenst te blokkeren, kun je dat voor de door jou gebruikte browser doen.

Veiligheid

De beveiliging van je Persoonsgegevens hangt voorts in sterke mate af van het door jou gekozen wachtwoord. Het Departement raadt aan om geen voor de hand liggende of gemakkelijk te raden wachtwoorden te gebruiken. Verder wil het Departement je aandacht vestigen op het strikt persoonlijke karakter van je wachtwoord en onthoud je jezelf ervan je wachtwoord vrij te geven aan enige derde. Als je op de Website inlogt via een niet-persoonlijke computer dien je er zorg voor te dragen dat je je steeds afmeldt na Gebruik. Gezien het strikt persoonlijke karakter van jouw wachtwoord ben je zelf verantwoordelijk en kan het Departement op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor elk Gebruik van Informatie dat met deze Privacyverklaring onverenigbaar is. Je doet er goed aan na Gebruik steeds af te melden indien je aangemeld bent op een publieke terminal.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het Departement behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aan te passen of bij te werken. In dit geval zal het Departement het Geregistreerd Lid hiervan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de Website. Het is jouw verantwoordelijkheid om op regelmatige basis te controleren of je op de hoogte bent van de laatste versie van de Privacyverklaring. Indien je de Website verder gebruikt na datum van een wijziging, gaat het Departement ervan uit dat je kennis hebt genomen van de gewijzigde Privacyverklaring en dat je uitdrukkelijk instemt met de bepalingen die erin zijn opgenomen.

Automatische vertalingen door Google

Deze dienst kan vertalingen bevatten gemaakt door Google. Google verwerpt alle garanties, uitdrukkelijke of impliciete, op de vertalingen, met inbegrip van alle garanties op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en alle impliciete garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw Persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacyverklaring Departement Onderwijs en Vorming

Ter info vind je hier ook de Privacyverklaring van het Departement Onderwijs en Vorming.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: Feedback of Contact.

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2018.