Gebruiksvoorwaarden
Geregistreerd LID van KlasCement
Juridische informatie

Gebruikte definities

Voor de toepassing van deze “Gebruiksvoorwaarden” wordt het volgende verstaan onder:

 • “Website”: www.klascement.net en alle onderdelen ervan.
 • “Databank”: de verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend zijn en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn.
 • “Informatie”: alle gegevens die zich op de Website bevinden en eventueel door een Geregistreerd Lid werden geüpload, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, lesdocumenten, links naar educatieve sites, software, tekeningen, tekst, etc.;
 • “Gebruik” en ”Gebruiken”: het bekijken, downloaden en/of uploaden van Informatie op de Website, alsook, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het plaatsen van berichten op het forum van de Website of het versturen en ontvangen van e-mails van en naar andere Geregistreerde Leden;
 • “Geregistreerd Lid”, “Je”, “Jij” en alle hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website Gebruikt of doet Gebruiken en zich hiertoe voorafgaandelijk heeft geregistreerd op de Website;
 • “(het) Departement”: De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van mevr. Ann Verhaegen, Secretaris-Generaal van het Departement Onderwijs en Vorming gevestigd in Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.
 • “KlasCementteam”: De medewerkers van het Departement die instaan voor het beheer en ontwikkeling van de Website.
 

Gebruik

Zowel de toegang als het Gebruik van de Website is onderworpen aan de hierboven vermelde en hierna volgende algemene Gebruiksvoorwaarden.

Graag verzoeken wij Je deze Gebruiksvoorwaarden zo grondig mogelijk te lezen vooraleer de Website te raadplegen of er op gelijk welke manier Gebruik van te maken.

Bij het registreren als Geregistreerd Lid dien Je Je, op straffe van nietigheid van de registratie, uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de vermelde Gebruiksvoorwaarden.

In geval Je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of Je de draagwijdte of de betekenis ervan niet begrijpt, verzoeken wij Je om de Website niet verder te bekijken en/of te Gebruiken, de registratieprocedure stop te zetten en de Website zo snel mogelijk te verlaten.

Toepassingsgebied

Het Departement is eigenaar en beheerder van de Website en van de intellectuele eigendomsrechten hierop en staat in voor de verdere ontwikkeling van de Website. Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder het Departement je toegang verleent tot haar Website en de daarop aangeboden diensten, die wordt beheerd door het Departement.

Doel

Het doel van deze Website is het aanreiken van een hulpmiddel bij het zoeken naar Informatie bedoeld voor leerkrachten uit de onderwijssector. De Website wil een eenvoudige, snelle en verbeterde methode aanbieden om Informatie via een gesloten netwerk vlot op te zoeken en te Gebruiken, alsook om het Geregistreerd Lid toe te laten zelf Informatie toe te voegen en actueel te houden. Verder werkt het Departement een databankfaciliteit uit, beheerd door het Departement, die Geregistreerde Leden toelaat om online hun onderwijzende diensten in de vorm van bijlessen aan te bieden aan andere Geregistreerde Leden en derden.

Inhoud en Gebruik van de Website

Je erkent en aanvaardt dat Jij persoonlijk als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen die met jouw gebruikersaccount worden gesteld op de Website.

Je gaat er als Geregistreerd Lid mee akkoord dat het Gebruik van de Website of van de Informatie volledig op Jouw eigen risico gebeurt. Het Departement fungeert louter als beheerder van de Website en biedt in dit verband louter de technische faciliteit aan teneinde het Gebruik van Informatie toe te laten aan een Geregistreerd lid.

De Website en alle daarin opgenomen Informatie is beschikbaar 'zoals ze is', dit wil zeggen in de huidige staat, zoals beschikbaar, met mogelijke onnauwkeurigheden en fouten en zonder dat er in dit verband enige manier garanties worden geleverd door het Departement en de medewerkers, vaak vrijwilligers, die in naam en voor rekening van het Departement werken en de Website (helpen) beheren (hierna het 'KlasCementteam').

Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen er dus nog steeds fouten en vergissingen voorkomen en kan de ter beschikking gestelde Informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn. Het Departement kan echter niet waarborgen dat de Website en de ter beschikking gestelde Informatie op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en foutvrij is noch dat deze geschikt zijn voor een bepaald doel. Om deze redenen mag Je de opgenomen Informatie als Geregistreerd lid niet blindelings vertrouwen.

Als er een probleem wordt gesignaleerd, zal het Departement alle redelijke maatregelen nemen die zij nuttig en noodzakelijk acht om hieraan te verhelpen. Neem bij twijfel best contact op met de betrokken partij van wie de Informatie afkomstig is, om zo de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de Informatie te controleren.

Elk Geregistreerd Lid verklaart en waarborgt het Departement en het KlasCementteam te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle claims, gerechtelijke maatregelen en procedures, vonnissen, schade, kosten, vergoedingen, aanspraken en vorderingen ingesteld door derden op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of op enig ander recht van een derde en het Geregistreerd Lid is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien hierin begrepen gebeurlijke rechtsplegingskosten.

Het Departement beperkt ten allen tijde zijn aansprakelijkheid tot het bedrag van € 2.500, en eventuele vorderingen tot schadevergoeding dienen binnen het jaar na het ontstaan van het schadeverwekkend feit te worden ingesteld. Het Departement en/of het KlasCementteam zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, omstandige schade, strafsancties of winstverlies, en kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het Gebruik dat het Geregistreerd Lid of een derde maakt van de geleverde Informatie.

Bovendien ga Je ermee akkoord dat het downloaden of uploaden van Informatie of het op een andere wijze verkrijgen van Informatie door het Gebruik van de Website volkomen op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Je bent zelf en zonder enige beperking verantwoordelijk voor de eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s die het gevolg zijn van het downloaden of uploaden van Informatie of van elk ander Gebruik van deze Website. Het Departement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel of schade die Je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige Informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website of op externe websites van derden waarnaar wordt verwezen (via een zogeheten link).

Links naar externe webpagina’s

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar externe websites of webpagina’s van derden. Het Departement heeft geen invloed op de inhoud van die websites en/of pagina’s en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt noch hier enige waarborg voor bieden.

De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan in hoofde van het Departement en betekent geenszins dat het Departement die externe website goedkeurt of aanbeveelt. Het Departement kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Belgische wetgeving.

De links worden louter ter informatie of voor Jouw gebruiksgemak aangeboden. Het Departement aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Werking van de Website

Het Departement doet zijn uiterste best om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet het Departement al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken. Het Departement kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen of andere vormen van malware worden binnengebracht. Daarom kan het Departement Je niet garanderen dat de toegang tot de Website op geen enkele manier wordt onderbroken of dat Je niet op een andere manier hinder zou kunnen ondervinden.

Om bovenvermelde redenen kan Je het Departement noch het KlasCementteam aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welke toegang en/of het Gebruik van de Website of de externe websites van derden en de daaruit voortvloeiende schade.

Bovendien erken en aanvaard Je het recht van het Departement om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, of in geval van stopzetting van de activiteiten van het Departement, etc.

Dergelijke onderbrekingen zijn essentieel om wijzingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen, alsook om een regelmatig technisch onderhoud en het bijwerken van de inhoud te verzekeren. In geen enkel geval kan je het Departement of het KlasCementteam aansprakelijk stellen voor een nadeel dat Je zou lijden door dergelijke onderbrekingen.

Verplichtingen van het Geregistreerd Lid

Bovenop wat hierboven werd vermeld, engageer Je Je als Geregistreerd Lid in het bijzonder om de volgende gedragsregels en etiquette na te leven.
Elk Geregistreerd Lid verklaart en waarborgt:

 • De Website steeds als een goede huisvader te Gebruiken, dit wil zeggen als een voorzichtig en zorgzaam mens;
 • De Website niet te Gebruiken op een manier die ingaat tegen de Gebruiksvoorwaarden;
 • Te voorkomen dat hij door een onvoorzichtig Gebruik van de Website of Gebruik met slechte bedoelingen op gelijk welke manier afbreuk doet aan de inhoud van de Website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, functiestoornissen of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website veroorzaakt, virussen of schadelijke bestanden uploadt, of bijdraagt aan eender welk incident dat schade zou kunnen veroorzaken aan het Departement, het KlasCementteam of derden;
 • De Website niet te Gebruiken voor illegale doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van het Departement, het KlasCementteam of die van derden.
 • De Website niet te Gebruiken voor politieke propaganda, commerciële activiteiten of oneerlijke concurrentie tussen scholen, overeenkomstig de normen inzake zorgvuldig bestuur in onderwijs.
 • Zijn/haar registratie- en persoonsgegevens correct op te geven en zijn/haar registratiegegevens niet mee te delen aan derden, op welke wijze ook, en deze als strikt persoonlijk te behandelen.
 • De leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt of in het huidige jaar te zullen bereiken.
 • Geen leerling te zijn in het leerplichtonderwijs.

Overtreding van deze gedragsregels kan leiden tot onherroepelijke uitsluiting van het Geregistreerd Lid, waarover het Departement volledig autonoom beslist.

Leraarskamer

Als Geregistreerd Lid heb je eveneens toegang tot de leraarskamer van KlasCement, een forum waar je vragen kan stellen en antwoorden kan geven. Hiervoor gelden, zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, de volgende gedragsregels:

Je mag geen materiaal posten in de leraarskamer dat illegaal, schadelijk, in strijd met openbare orde of goede zeden, beledigend, vulgair, haatdragend, seksueel georiënteerd is, inbreuk maakt op de privacy, noch virussen, bugs of andere malware bevat of anderszins onaanvaardbaar is of inbreuk maakt of kan maken op de intellectuele en/of andere rechten van derden.

Het is daarenboven verboden de leraarskamer te spammen of te flooden, i.e. het herhaaldelijk posten van dezelfde of sterk op elkaar gelijkende berichten, noch mag Je dit gebruiken voor reclamedoeleinden.

Wanneer Je aan discussies deelneemt, dien Je er steeds op te letten dat Je “on topic” blijft en enkel berichten post die relevant zijn voor de betreffende discussie en geen afbreuk doen aan de kwaliteit ervan.

Ook het imiteren van personen, of het nu Geregistreerde Leden zijn of niet, is niet toegelaten.

Het Departement behoudt zich het recht voor materiaal dat niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden te verwijderen of te wijzigen, zonder enige verzetsmogelijkheid aan Jouw kant.

Wanneer het Departement vermoedt dat je de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of enige andere verplichting die voortvloeit uit de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan het Departement je zonder enige voorafgaande waarschuwing de toegang tot en het Gebruik van de Website ontzeggen, weze het tijdelijk of definitief.

Intellectuele Eigendomsrechten

Je aanvaardt en erkent dat de Website en de Informatie beschermd zijn door intellectuele rechten van het Departement of van derden en dat deze te tijde allen tijde dienen te worden gerespecteerd.

Wanneer een Geregistreerd Lid content wenst te uploaden op de Website, geldt het volgende: bij het uploaden van de content zal U een aantal vragen worden gesteld in verband met de vereiste toestemming van de rechthebbenden en de mogelijkheden tot hergebruik door andere Geregistreerde Leden of gebruikers van de Website. Het antwoord op deze vragen zal resulteren in een Creative Commons-licentie die op Uw maat is gemaakt en die U dient aan te brengen op de content die U wenst te uploaden of de handhaving van de bestaande licentie die reeds op de content was aangebracht. Op die manier is het voor derden duidelijk wat zij al dan niet met Uw Informatie mogen aanvangen zonder Uw voorafgaande toestemming te moeten vragen.

Deze vragen dienen naar waarheid te worden beantwoord en Je erkent en aanvaardt dat wanneer dit niet het geval is dit mogelijks kan leiden tot de schending van de intellectuele rechten die rusten op de upload en dat Jij hiervoor als enige aansprakelijk bent. Je erkent dat je in dergelijk geval een Creative Commons-licentie zult aangebracht hebben op de content, zonder dat Je dit op een rechtsgeldige wijze kon doen en Je op deze wijze andere Geregistreerde Leden, het Departement en derden zult misleiden met als gevolg dat deze mogelijks en volledig te goeder trouw op hun beurt de betreffende intellectuele rechten zullen schenden. In voorkomend geval ben Je gehouden tot vrijwaring van deze andere Geregistreerde Leden en derden en dit bovenop Jouw algemene vrijwaringplicht ten overstaan van het Departement. Bij melding van misbruik van intellectuele eigendomsrechten wordt de Informatie verwijderd in afwachting van verder onderzoek.

Wat het reproduceren en mededelen van de Informatie betreft gelden de volgende regels.

Als algemeen principe mag de Informatie gereproduceerd of meegedeeld worden ter illustratie bij onderwijs voor een niet-winstgevende doelstelling, in het kader van de normale activiteiten van de onderwijsinstelling, zonder afbreuk te doen aan de normale exploitatie van het werk door de auteur(s) en mits bronvermelding. Enkel onder deze voorwaarden kan de Informatie worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de toestemming van de auteur(s). De auteur kan het Geregistreerd Lid zelf zijn of derden, waarvan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt is in de Informatie. Als deze digitale onderwijsuitzondering op de vereiste toestemming van toepassing is, heeft ze voorrang op de Creative Commons-licentie en is volgens het geldend wettelijk kader ook geen vergoeding verschuldigd aan de auteur(s).

Als Geregistreerd Lid krijg je van het Departement een niet-exclusief recht om de Website te Gebruiken voor niet-commerciële onderwijsdoeleinden. Dit houdt in dat je de Website mag bekijken en Informatie mag downloaden en dat je van deze Informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de Website worden aangeboden op een normale wijze mag Gebruiken en reproduceren voor niet-commerciële doeleinden ten behoeve van onderwijs.

Met betrekking tot de Informatie dient het Geregistreerd Lid op eigen gezag en op eigen verantwoordelijkheid na te gaan in welke mate de Informatie mag gereproduceerd en/of publiek meegedeeld mag worden. Concreet dient het Geregistreerd Lid zelf uit te maken in welke mate de Informatie beschermd is door intellectuele rechten en uit te maken of de Informatie is vrijgegeven door middel van een vrij licentiemodel, zoals bijvoorbeeld de Creative Commons. De Gebruiker erkent dat dergelijke licentiemodellen ook bepaalde verplichtingen met zich kunnen meebrengen en aanvaardt dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is deze te respecteren.
Indien de Informatie niet is vrijgegeven onder een vrij licentiemodel, blijven de gewone regels van de toepasselijke intellectuele rechten van kracht. Andermaal is enkel en alleen het Geregistreerd Lid ervoor verantwoordelijk dat de Informatie niet wordt aangewend op een wijze die strijdig is met de rechten van de houder van de betreffende intellectuele rechten of de toepasselijkheid van enige excepties of uitzonderingen op deze rechten. Het Departement, noch het Klascementteam zullen in jouw plaats bepalen wie rechthebbenden zijn of bronvermeldingen toevoegen.
Het Departement is producent van de Databank(en) die zich op de Website bevinden en bijgevolg is de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken integraal van toepassing.

De eigendom van en de intellectuele rechten op de Databank(en) zelf liggen bij het Departement. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Databank(en) berusten bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie. De inhoud van deze Databank(en) wordt mogelijks beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom, en het gebruik ervan dient te geschieden volgens de hierboven aangegeven regels.

Het is verboden de Databank(en) te reproduceren en/of mede te delen aan het publiek, tenzij deze reproductie bestemd is ter aanwending in een administratieve of gerechtelijke procedure en slechts een onderdeel van de Databank(en) betreft.

Elk toegestaan Gebruik van de Databank en de Informatie die erin is vervat houdt bovendien in dat Je steeds op een duidelijke en zichtbare manier de bron van Informatie dient te vermelden. Dit wil zeggen dat Je, naast de bronvermelding van de auteur van de Informatie, de naam van de producent en de benaming van de Databank(en) dient te vermelden.

Behoudens wat hierboven vermeld is, mag Je de Website niet (op welke manier ook of op welke informatiedrager ook) geheel of gedeeltelijke kopiëren, aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, meedelen aan het publiek of zelf afgeleide werken van voormelde elementen creëren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Departement (of de betreffende auteur, mogelijk het Geregistreerd Lid).

Meer informatie over intellectuele eigendomsrechten is te vinden op de website: KlasCement en Onderwijs

Nascholingsorganisaties

De pagina ‘nascholingsorganisaties’ geeft een overzicht van organisaties met een professionaliseringsaanbod voor leraren, directies en ander onderwijspersoneel. Je kan zoeken naam van de organisatie, op thema en op provincie.

Deze lijst bevat niet elke organisatie die op de vrije markt nascholing aanbiedt. Je vindt er alleen die nascholingsorganisaties die zich bij KlasCement hebben aangemeld en zelf aangaven een professionaliseringaanbod te hebben. De overheid verstrekt geen kwaliteitslabels aan de opgenomen organisaties.

Deze pagina past in het concept van vraaggestuurde nascholing: op basis van een behoeftebepaling contacteer jij of een collega een organisatie die expertise heeft in een bepaald thema, en stemt met die organisatie het verloop van nascholingstraject (doelstellingen, aantal sessies, plaats en datum …) af.

De kijkwijzer geeft meer informatie over het kiezen van een nascholingsorganisatie.

Van elke organisatie vind je contactinformatie en een omschrijving van het aanbod. Deze informatie wordt door de organisatie zelf ingegeven. KlasCement voert geen inhoudelijke controle uit, maar doet een beperkte verificatie wanneer een organisatie zich registreert. Wanneer er een vermoeden is van een legaliteitsprobleem of zorgvuldig bestuur of de activiteiten niet verenigbaar zijn met de eindtermen en/of met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind kan de organisatie zonder voorafgaande verwittiging geweerd worden.

Vertrouwelijkheid

Alle Informatie die Je aan het Departement bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties betreffende de inhoud van deze Website, zal als openbaar worden beschouwd.

Persoonsgegevens

Al de Persoonsgegevens die Je tijdens de registratie aan het Departement doorgeeft, worden overeenkomstig onze Privacyverklaring behandeld en/of verwerkt.

Niet-verzakingsbeding

Het nalaten van het Departement om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of het nalaten van het Departement om enig recht op grond van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling of aan haar rechten en beïnvloedt op geen enkele manier het recht van het Departement om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen.

Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Het Geregistreerd Lid gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Brussel zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Wijzigingen aan de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden

Het Departement heeft het recht om de Website en de Informatie op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen. Bovendien heeft het Departement het recht de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is Jouw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden door te nemen. In geval Je de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft Gebruiken, geef Je daarmee aan dat Je uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

Bovendien wijst het Departement elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Gebruiksvoorwaarden.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: Feedback of Contact.