Privacyverklaring
Niet-geregistreerd GEBRUIKER van KlasCement
Juridische informatie

Definities

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • "Website": www.KlasCement.net en alle onderdelen ervan;
 • "Informatie": alle gegevens die zich op de Website bevinden, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, lesdocumenten, links naar educatieve sites, software, tekeningen, tekst, etc.;
 • "Gebruik" en "Gebruiken": het bekijken en downloaden van Informatie op de Website;
 • "Gebruiker" en alle hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website bekijkt en/of doet bekijken en/of Gebruikt en/of doet Gebruiken;
 • “het Departement”: De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van mevr. Ann Verhaegen, Secretaris-Generaal van het Departement Onderwijs en Vorming gevestigd in Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.
 • “KlasCementteam”: De medewerkers van het Departement die instaan voor het beheer en ontwikkeling van de Website;
 • “Algemene Verordening Gegevensbescherming”: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, beter bekend als General Data Protection Regulation of GDPR).

Algemeen

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer je jouw persoonsgegevens overmaakt aan het Departement, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord dat deze zullen worden opgeslagen en verwerkt in de databanken van de Website, alsook dat deze zullen worden gepubliceerd op de Website en dat andere Gebruikers hierdoor toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen hebben en er eventueel Gebruik van kunnen maken, conform de hieronder opgenomen voorwaarden.

Doel

De Persoonsgegevens die je eventueel persoonlijk meedeelt, zullen door het Departement enkel worden verwerkt om:

 • je toe te laten Informatie te Gebruiken;
 • het beheer van onze Website en de diensten die we je kunnen aanbieden, beter te laten verlopen.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting/backup);
 • het verzorgen van uitnodigingen.

Wij geven nooit Persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Daarenboven geven we in geen enkel geval je persoonsgegevens door aan derden, tenzij:

  • je daar zelf voorafgaand uitdrukkelijk toestemming voor geeft; of
  • het Departement van mening is dat jouw gebruik van de Website tegen deze Privacyverklaring, onze Gebruiksvoorwaarden of andere richtlijnen of goede gebruiken ingaat; en de mededeling van je persoonsgegevens naar de mening van het Departement noodzakelijk is om de eigendoms- en andere rechten van het Departement te beschermen of te vrijwaren; of
  • indien het Departement daartoe verplicht wordt door een gerechtelijke of administratieve instantie.
  Teneinde misverstanden hieromtrent te vermijden, erken je dat derde partijen de Website kunnen crawlen en/of opslaan, zodat de Website of delen ervan dewelke jouw persoonsgegevens bevatten in de zoekresultaten van zoekmachines kunnen worden weergegeven en/of in een cache of archief kunnen terechtkomen, zonder dat het Departement of het KlasCementteam hier enige controle over hebben en hier dus ook niet voor kunnen worden aangesproken.

Bewaring van je persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door het Departement bewaard en in dit verband besteedt het Departement hieraan dezelfde zorg als aan de bewaring van haar eigen vertrouwelijke informatie. Het Departement bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden. Jouw persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden en/of voor leden van het KlasCementteam die daartoe niet zijn geautoriseerd, waardoor door deze personen geen enkel gebruik van jouw persoonsgegevens kan worden gemaakt. Het aantal medewerkers van het KlasCementteam dat over toegang tot jouw persoonsgegevens beschikt, wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Bovendien zullen deze medewerkers enkel gebruik maken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig de bovenvermelde doelstellingen. Op die manier beschikt het Departement over een strikt beveiligingsbeleid dat toelaat om een ongeoorloofde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te vermijden.

Gebruik van cookies

Via cookies houdt de Website informatie bij over bezoekers. Dit gebeurt om betrouwbare ​​statistieken te kunnen opmaken en om het ​​functioneren en de ​​reactiesnelheid van de Website te verbeteren. Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan de Website je geen correcte werking garanderen.

Als je cookies wenst te blokkeren, kun je dat voor de door jou gebruikte browser doen.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het Departement behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aan te passen of bij te werken. In dit geval zal het Departement de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de Website. Het is jouw verantwoordelijkheid om op regelmatige basis te controleren of je op de hoogte bent van de laatste versie van de Privacyverklaring. Indien je de Website verder gebruikt na datum van een wijziging, gaat het Departement ervan uit dat je kennis hebt genomen van de gewijzigde Privacyverklaring en dat je uitdrukkelijk instemt met de bepalingen die erin zijn opgenomen.

Automatische vertalingen door Google

Deze dienst kan vertalingen bevatten gemaakt door Google. Google verwerpt alle garanties, uitdrukkelijke of impliciete, op de vertalingen, met inbegrip van alle garanties op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en alle impliciete garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw Persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacyverklaring Departement Onderwijs en Vorming

Ter info vind je hier ook de Privacyverklaring van het Departement Onderwijs en Vorming.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: Feedback of Contact.

Laatst gewijzigd op 25 mei 2018.